Szukaj • Grupy • FAQ • Rejestracja • Zaloguj
FORUM EgzaminZawodowy.info Strona Główna
Nowy egzamin zawodowy  »  Kwalifikacja Z.13
Egzamin praktyczny styczeń 2015
Czego się spodziewacie na egzaminie praktycznym na nowych zasadach ?

Osoby, które mnie uczyły stawiają na wypadek lub szkolenia - ciężko przewidzieć.
Ostatni post Odpowiedzi: 46
Styczeń 2016
Jak nastroje przed egzaminem styczniowym? Co przewidujecie na praktycznym? Mi się marzy ocena ryzyka...
Ostatni post Odpowiedzi: 7
Komunikat o przyborach pomocniczych na egzaminie
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 30 listopada 2015 r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający
w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w sesji styczeń-luty 2016 r.


Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy:
kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.
Odpowiedzi: 0
8 października
Witajcie. Czy ktoś z Was pisze poprawkę egzaminu zawodowego 8 października?
Ostatni post Odpowiedzi: 19
Wyniki nowego egzaminu
Jak patrzę na wyniki nowego egzaminu w poprzednich sesjach to strasznie dużo osób nie zdaje praktyki. Na starych zasadach można było się uratować projektem..
Może jest tu ktoś kto poprawia i ma jakieś rady odnośnie nowego egzaminu?
Ostatni post Odpowiedzi: 3
Egzamin teoretyczny styczeń 2015
Czego spodziewacie się na egzaminie teoretycznym na nowych zasadach w styczniu 2015?
Chyba mniej pytań jest z rysunku technicznego.
Ostatni post Odpowiedzi: 20

Stary egzamin zawodowy  »  INFORMACJE O ZAWODZIE
TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - INFORMACJE
315[01] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - podstawa programowa

Czym zajmuje się, co robi technik bezpieczeństwa i higieny pracy?
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp w zakładzie oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń. Bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje ich usunięcie. Prowadzi rejestr dokumentów powypadkowych i chorób zawodowych. Wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników. Odsuwa od pracy osoby, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona.

Jakie umiejętności powinien nabyć w trakcie nauki technik bezpieczeństwa i higieny pracy?
W wyniku kształcenia w zawodzie uczeń (słuchacz) powinien umieć :
• Sporządzać bieżące i okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniając obowiązujące normy oraz przepisy ogólne i szczegółowe określające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w realizowanym procesie technologicznym.
• Formułować propozycje przedsięwzięć prawno-organizacyjnych zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Uczestniczyć w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy przez włączanie w założenia i dokumentacje projektowe rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Rozwiązywać bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bezpieczeństwem pracy i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy.
• Ustalać zgodność oddawanych do użytku obiektów i urządzeń technicznych z dokumentacją projektową i wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy określonymi w dokumentacji techniczno- ruchowej , przepisach prawnych i Polskich Normach.
• Współpracować w procesie wytwarzania wyrobów o wysokiej jakości oceniając je pod względem bezpieczeństwa pracy i ergonomii.
• Przekonywać pracowników i kadrę kierowniczą o konieczności przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie pracy.
• Oceniać i mierzyć stopień zagrożenia i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy .
• Redukować zagrożenia i ryzyko zawodowe powodowane przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy.
• Doradzać w doborze odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.
• Ustalać okoliczności i przyczyny wypadków w tym przesłuchiwać poszkodowanych i świadków wypadków, wykonywać szkice miejsc wypadków oraz formułować odpowiednie wnioski profilaktyczne.
• Kompletować dokumentację dotyczącą wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby oraz wyników badań środowiska pracy.
• Oceniać ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
• Ustalać we współpracy z właściwymi organami nadzoru nad warunkami pracy oraz laboratoriami badań środowiska pracy poziom zagrożenia ze strony czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych oraz sposoby ochrony pracowników przed tymi czynnikami.
• Integrować działania poszczególnych służb pracowniczych zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w tym również w zakresie organizowania okresowych badań lekarskich i profilaktyki zdrowotnej pracowników.
• Współdziałać ze służbami pracowniczymi zakładu pracy z organizacjami społecznymi i związkami zawodowymi w zakresie problemów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Kontrolować stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie stosując odpowiednie metody i sposoby kontroli.
• Sporządzać sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Dokonywać analizy danych statystycznych do analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie na podstawie przeprowadzanych kontroli i informacji o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy pochodzących z różnych źródeł oraz danych statystycznych.
• Doradzać w zakresie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.
• Pobudzać potrzeby znajomości problematyki bhp u pracowników poprzez stwarzanie systemu oddziaływań sprzyjających poprawie warunków pracy.
• Stosować różnorodne formy działań uświadamiających i popularyzatorskich dotyczących problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym stosować różnorodne i nowoczesne metody prowadzenia szkolenia w zakresie bhp.
• Stosować nowoczesne techniki biurowe i metody organizacji pracy.
• Korzystać z wiedzy i dostępnych źródeł informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy do poprawy warunków pracy

Jakie są wymagania psychofizyczne dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy?
• Przeciętna sprawność fizyczna.
• Zamiłowanie do systematyczności, porządku, ładu.
• Wysokie poczucie odpowiedzialności.
• Dobra koncentracja uwagi i spostrzegawczość.
• Zdolności organizatorskie.
• Myślenie analityczne, twórcze.
• Zdolności perswazyjne, popularyzatorskie.
• Szybkość podejmowania decyzji i gotowość do działań.
• Zachowania prospołeczne , aktywność na rzecz osób, grup, instytucji, w celu realizacji wartości osobowych i społecznych.
• Właściwa postawa w postępowaniu z ludźmi, opanowanie, cierpliwość, konsekwencja.
• Zdolności negocjacyjne.
• Kultura osobista.
• Stabilność emocjonalna, niezależność postaw.
• Dążenie do podwyższania swoich kwalifikacji.

Gdzie może pracować technik bezpieczeństwa i higieny pracy?
Absolwenci szkoły policealnej kształcącej techników bezpieczeństwa i higieny pracy znajdą zatrudnienie przede wszystkim w małych i średnich podmiotach gospodarczych.
Koncepcja kształcenia techników bhp zakłada kształcenie szerokoprofilowe tzn., że absolwenci uzyskają kwalifikacje zawodowe umożliwiające pracę w różnych rodzajach działalnosci gospodarczej.
Przyjmując, że absolwent w swojej przyszłej pracy bez względu na rodzaj zakładu, w którym będzie pracował zetknie się z problematyką budowlaną, procesami elektromaszynowymi i chemicznymi, położono nacisk na zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z tymi dziedzinami.

Szczegółowe informacje dotyczące tego zawodu znajdują się w podstawie programowej.
Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy znajduje się w załączniku poniżej (tylko dla zalogowanych użytkowników)
Ostatni post Odpowiedzi: 26
materiały do nauki bhp
Witam, czy ktoś posiada materiały przygotowujące do egzaminu z bhp, ewentualnie jakieś propozycje książek?
Ostatni post Odpowiedzi: 7
Smieszne świadectwo
Mam takie pytanko .W tym roku skończyłam kierunek technik BHP i po otrzymaniu świadectwa zdębiałam gdyż nie było na nim wpisanego kierunku jaki ukończyłam po zgłoszeniu tego faktu dyrekcji usłyszałam że w tym roku dostali takie druki z ministerstwa. A na egzamin przyszedł koleś , który kończył w tamtym roku i miał na świadectwie wpisany kierunek jaki skończył co więcej miał nawet zdjęcie . Dlatego chciałam zapytać czy też dostaliście takie dziwne świadectwa?
Ostatni post Odpowiedzi: 4
Odsprzedam materiały z BHP
Witam, mam do zaoferowania notatki z technika BHP. Notatki były prowadzone sumiennie + duzo materiałów drukowanych z internetu i testy z 7 lat (łącznie z najnowszymi). Nieoceniona baza materiałów do egzaminu. Proponuje odbiór osobisty ze wzgledu na rozmiary. Woźniki ( Śląskie ew.dostarcze do Czestochowy). W razie pytań prosze o kontakt 505812992
Odpowiedzi: 0
Egzamin z podziałem na przedmioty nauczania w zawodzie tech
Testy egzaminacyjne w zawodzie technik bhp powinny być uporządkowane i oddzielne dla każdego przedmiotu nauczania.
Obecnie jest jak "groch z kapustą"
Minimum: prawo pracy, język obcy zawodowy, zagrożenia w środowisku pracy, ryzyko zawodowe, okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zarządzanie w bhp, techniczne bezpieczeństwo pracy.
Ostatni post Odpowiedzi: 1
egzamim praktyczny
Czym się różnią działania organizacyjne od technicznych?
jak je rozróżnić? :-/
Ostatni post Odpowiedzi: 1

Stary egzamin zawodowy  »  Egzamin zawodowy - CZERWIEC 2015
egzamin praktyczny z 13
pomocy potrzebuje odpowiedzi do egzaminu praktycznego z 13 01.16.08 dla mnie to czarna magia chce tylko zaliczyć semestr. :-|
Odpowiedzi: 0
EGZAMIN ZAWODOWY - STYCZEŃ 2016
Czy ktoś z Was orientuje się, ile jest maksymalnie punktów do uzyskania z egzaminu zawodowego praktycznego ?
Wiem, że maksymalnie z teorii jest 50 punktów. Żeby zdać trzeba mieć 50 %.
Żeby zdać praktykę trzeba mieć 75 %, a ile jest wszystkich punktów z praktyki do uzyskania ? :-)
Ostatni post Odpowiedzi: 6
poprawka
hey :)
kto oblał ? :mrgreen:
jak myślicie co będzie teraz na egzaminie? :shock:
pozdro ¼
Ostatni post Odpowiedzi: 37
TESTY DLA KWALIFIKACJI Z.13
Witam. Czy na egzaminie dla kwalifikacji Z.13 dla osób kończących szkołę policealną testy składają się z dwóch części czyli zawodowej i dotyczącej przedsiębiorczości?
Ostatni post Odpowiedzi: 3
Testy egzaminacyjne technik bhp
Testy egzaminacyjne nie sprawdzają umiejętności słuchacza w posługiwaniu się narzędziami internetowymi, aktualizowania przepisów bhp i prawa pracy.
Odpowiedzi: 0

Stary egzamin zawodowy  »  Egzamin zawodowy - STYCZEŃ 2015
Egzami praktyczny Styczeń 2015
Hej czego spodziewacie się na praktycznym?:)
Ostatni post Odpowiedzi: 423
Egzamin teoretyczny styczeń 2015
Pochwalcie się, jak Wam poszło? Klucz już jest dostępny na stronie CKE :)
http://www.cke.edu.pl/ima...2015_01_X_k.pdf
Ostatni post Odpowiedzi: 12

Stary egzamin zawodowy  »  Egzamin zawodowy - CZERWIEC 2014
Egzamin praktyczny czerwiec 2014
Czy ktos juz zastanawiał się co może byc w czerwcu z praktycznego??
Ostatni post Odpowiedzi: 58
Pprawka egzamin praktyczny 2014 bhp
Witam.
Oblałem egzamin praktyczny z Bhp poprawka jest w styczniu, nie ma opcji żebym nie pisał, w szkole mówią że muszę gdzieś wysłać podanie o poprawke ale nie wiem gdzie i jak ktoś by może wiedział to dał by mi link żebym mógł się zapisać z góry dzieki.... A poza tym miałem 73 z teorii i 53 z praktyki teraz z czerwca...
Ostatni post Odpowiedzi: 1
zadania na egzamin
witam
Czy ktoś ma jakieś arkusze do nowego egzaminu dla technika bhp... albo może mi napisać czego na tym egzaminie mogę się spodziewać>??
Odpowiedzi: 0

Stary egzamin zawodowy  »  Egzamin zawodowy - STYCZEŃ 2014
temat egzaminu praktycznego styczeń 2014
Witajcie. Na jaki zawód stawiacie?
Ostatni post Odpowiedzi: 222
Wyniki egzaminu zawodowego z BHP styczeń 2014 :)
Witam wszystkich serdecznie :)
Poznaliście już wyniki egzaminu? Jak wam poszło? Zdali wszyscy?
Czekam z niecierpliwością na wasze odpowiedzi

Pozdrawiam :)
Ostatni post Odpowiedzi: 25
gdzie sprawdzić wyniki?
hej, podpowie mi ktoś, gdzie będzie można sprawdzić wyniki? w szkole rozdali nam tylko karteczki z loginem i hasłem, a nie powiedzieli, gdzie się logować :-/
Ostatni post Odpowiedzi: 24
egzamin teoretyczny - testy
Wg mnie łatwy do zdania, na 40 pytań uzyskać 50% można bez problemu. Co nie znaczy, że nie było pytań, które mnie zaskoczyły. Mimo wszystko wyszedłem po pół godzinie strzelając na jakieś 5 pytań.
Ostatni post Odpowiedzi: 132
czy ktos wie co podtawiac w punkty na praktycznym chodzi mi
Witam, chodzi mi o jakis wzor ktory okresli dokladnie co podstawic pod kazdy punkt egzaminu praktycznego np. jakie dane i do ktorego jaki ogolny wykaz z gory dziekuje i pzdr
Ostatni post Odpowiedzi: 3
ocena ryzyka
witam, czy ktoś byłby w stanie pokazac mi na przykładzie jak poprawnie powinna byc zapisana ocena ryzyka zawodowego wg. PN, PHA i risk score? byłbym bardzo wdzieczny za szybką odpowiedź, pozdrawiam! :)
Ostatni post Odpowiedzi: 1

Stary egzamin zawodowy  »  Egzamin zawodowy - CZERWIEC 2013
bhp
moj brat ukonczyl bhp. Zeby znalezc prace trzeba miec znajomosci
Ostatni post Odpowiedzi: 174
do tych którzy już zdawali
jest szansa coś ściągnąć?
jak to było u Was?
egzaminatorzy są strasznie sztywni?
co z komórkami, torbami itd? zasady jak na maturze? czy luz porostu kolejny kolos?

[ Dodano: Sro 08 Sty, 2014 18:14 ]
podbijam bo nie wiem czy zabierać jutro ściągi!!!!!
Odpowiedzi: 0
1 - 2 ... 37 - 38 - 39 ... 159 - 160


 Copyright 2008 FORUM EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z forum oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności || Egzamin gimnazjalny
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group template created by szpak