Grupy • FAQ • Rejestracja • Zaloguj

Poprzedni temat :: Następny temat
Odpowiedz do tematu Notatki z lekcji
Autor Wiadomość

Admin Dołączył: 22 Lip 2008
Posty: 1860

Wysłany: Pon 05 Kwi, 2010 17:24   

Tutaj można umieszczać notatki z lekcji z tego przedmiotu

 
 

annaweronika 


Dołączyła: 07 Lis 2010
Posty: 39

Wysłany: Wto 30 Lis, 2010 08:38   

Możemy wyróżnić następujące systemy ekonomiczne:
1. Gospodarka tradycyjna – w takiej gospodarce ludzie żyją zgodnie z odwiecznymi
zwyczajami i tradycjami. Kwestie, co ma być produkowane, w jaki sposób i jak
rozdzielone, nie stanowią problemów ekonomicznych.
2. System nakazowy (centralnie planowany) – występuje państwowa własność czynników
wytwórczych, co związane jest z centralnym podejmowaniem decyzji, które przekazywane
są jednostkom gospodarczym w formie obowiązujących, szczegółowych planów
gospodarczych. Plany te przygotowywane są przez specjalistów z różnych dziedzin
przemysłu, zgodnie z wytycznymi decydentów. To właśnie oni decydują, które dobra
i usługi należy wyprodukować. Zgodnie z zaleceniami politycznego kierownictwa
państwa, także planiści ustalają, kto otrzyma wytworzone dobra i usługi.
3. System rynkowy – charakteryzuje się tym, że większość zasobów jest własnością
prywatną, decyzje podejmowane są w przeważającej części na rynku. Oznacza to, iż
konkurencyjne rynki kierują zasoby tam, gdzie są one najefektywniej wykorzystywane.
Pod pojęciem „własność prywatna” rozumiemy prawo poszczególnych osób oraz jednostek
organizacyjnych do posiadania środków produkcji. Daje to właścicielom motywację do
wykorzystywania tego, co posiadają, do produkowania tych wyrobów, które korzystnie
Systemy ekonomiczne
Gospodarka
tradycyjna System
nakazowy
System
rynkowy
System
mieszany
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
15
mogą sprzedać i dzięki temu osiągać zyski. Pragnienie osiągania zysków to motor
napędowy działań ludzkich, który sprawia, że produkują oni rzeczy poszukiwane przez
kupujących, starając się przy tym utrzymać koszty produkcji na jak najniższym poziomie.
4. System mieszany – składa się zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Większość
gospodarek na świecie funkcjonuje właśnie w tym systemie.

 
     

Gość

Wysłany: Pon 21 Lut, 2011 21:56   

dzięki ania przydatne
 
     

Gość

Wysłany: Pią 14 Cze, 2013 09:55   

napewno sie przyda mi tez :)
 
     

Dominika1991 


Wiek: 31
Dołączyła: 11 Mar 2011
Posty: 114
Skąd: Wołów

Wysłany: Pon 31 Mar, 2014 17:44   

Popyt to ilość towarów i usług, które przy danej cenie pragnie nabyć kupujący. Ważne jest jednak, aby kupujący posiadał niezbędne środki pozwalające mu na dokonanie zakupu (dochody oraz środki pochodzące z kredytu). W przeciwnym razie nie mówimy o popycie, ale o potrzebach lub aspiracjach (przykładowo, liczba osób, które chciałyby mieć własne mieszkanie jest w Polsce bardzo duża i może być liczona w milionach – ale liczba osób, które chcą nabyć mieszkanie i mogą zdobyć na to potrzebne środki sięga już tylko ułamka tej liczby).

Popyt zgłaszany jest przez indywidualnych kupujących. Jeśli jednak obliczymy go dla całego rynku danego towaru (czyli zsumujemy go u wszystkich kupujących) uzyskamy łączny popyt rynkowy. Popyt ten styka się na rynku z podażą, w rezultacie czego zostaje wyznaczona cena. Z kolei popyt zsumowany dla wszystkich towarów i usług nazywany jest popytem zagregowanym. Popyt ten wpływa na poziom obserwowanego w danym roku PKB.

Popyt rynkowy skorelowany jest zazwyczaj ujemnie z ceną: im wyższa cena, tym niższy popyt na dany towar (zdarzają się czasem w gospodarce odstępstwa od tej reguły, np. w sytuacji, gdy snobizm każe kupować tym więcej „modnych” towarów, im wyższa jest ich cena lub dobra Giffena). Siła związku między popytem i ceną mierzona jest przez tzw. elastyczność cenową popytu, mówiącą o ile procent spadnie popyt, jeśli cena wzrośnie o 1%.

Jednocześnie popyt rynkowy powiązany jest zazwyczaj dodatnio z dochodem: im wyższy dochód, tym wyższy popyt na dany towar (zdarzają się czasem w gospodarce odstępstwa od tej reguły, np zanik popytu na pewne proste i tanie dobra w sytuacji, gdy bogatsze społeczeństwo woli dobra bardziej luksusowe). Siła związku między popytem i dochodem mierzona jest przez tzw. elastyczność dochodową popytu, mówiącą o ile procent wzrośnie popyt, jeśli dochód wzrośnie o 1%.

Podaż to ilość towarów i usług, które przy danej cenie oferowana jest do sprzedaży przez producentów.

Podaż zgłaszana jest przez indywidualnych producentów, jednak po zsumowaniu jej u wszystkich sprzedających uzyskamy łączną podaż rynkową. Podaż ta styka się na rynku z popytem, w rezultacie czego zostaje wyznaczona cena danego towaru lub usługi.

Maksymalna możliwa do zaoferowania podaż zsumowana dla wszystkich towarów i usług określa zdolności produkcyjne gospodarki. W skład podaży towarów i usług wchodzić mogą zarówno dobra wytwarzane w kraju, jak importowane.

Cena to wyrażona w pieniądzu wartość, którą trzeba zapłacić, aby nabyć określony towar lub usługę.

W gospodarce rynkowej cena określona jest przez poziom popytu i podaży danego towaru lub usługi. Jeśli popyt przekracza podaż, cena rośnie aż do uzyskania stanu równowagi (skutkiem spadku popytu i wzrostu podaży). W przeciwnym przypadku, gdy podaż przekracza popyt, cena spada. Tak się dzieje w sytuacji doskonałej konkurencji. W rzeczywistości zależność ceny i popytu może być bardziej skomplikowana - na poziom cen może również wpływać państwo, stosując podatki pośrednie (czyli podatki, które płaci się w momencie zakupu danego dobra).

Ceny odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu decyzji przez podmioty działające w gospodarce rynkowej. Dzięki swobodnemu kształtowaniu się cen w warunkach konkurencji rynkowej konsumenci uzyskuja informację o rzeczywistych kosztach wytwarzania towarów i usług (koszty wytwarzania towarów i usług znajdują odbicie w cenie – na konkurencyjnym rynku dobra o wyższych kosztach produkcji powinny mieć wyższą cenę od dóbr o niższych kosztach produkcji, przy założonym podobnym obciążeniu podatkami pośrednimi). Następnie konsumenci mogą, wydatkując swoje pieniądze, dokonać wyboru takiego zestawu dóbr, który ich najbardziej usatysfakcjonuje. Z kolei producenci dowiadują się, na które towary i usługi jest na rynku popyt: wzrost ceny oznacza, że popyt jest duży, spadek ceny informuje o małym popycie. Rosnąca cena zachęca więc do wzrostu produkcji danego dobra.

W gospodarce istnieje bardzo wiele cen – ceny mają wszystkie towary i usługi, aktywa finansowe, praca, składniki majątku. Dla większości towarów osobno odnotowuje się cenę producenta, cenę hurtową i cenę detaliczną (konsumenta). Na poziom cen, które płaci ostateczny konsument dóbr wpływ ma również polityka podatkowa państwa (podatki pośrednie). Najbardziej interesujące dla polityki gospodarczej (a zwłaszcza polityki pieniężnej) są zmiany przeciętnego poziomu cen wszystkich towarów i usług nabywanych przez konsumentów. Są one mierzone jako indeks będący średnią ważoną tych cen i nazywany indeksem cen towarów i usług konsumpcyjnych (czasem używa się też angielskiego skrótu CPI – consumer price index). Zmiany poziomu tego indeksu nazywane są potocznie stopą inflacji.
Poza indeksem cen towarów i usług konsumpcyjnych, w gospodarce konstruuje się wiele innych indeksów cen, takich jak np. indeks cen producentów, indeks cen hurtowych, czy indeks cen w handlu zagranicznym.

[ Dodano: Pon 31 Mar, 2014 17:45 ]
Rynek jest umownym miejscem, na którym osoby i instytucje chcące kupić dobra (towary, usługi, aktywa) spotykają się z tymi, którzy pragną te dobra sprzedać. Rynek nie musi oczywiście istnieć jako jedno, fizyczne miejsce – może być tworzony przez całą ogólnokrajową sieć sklepów, a może również istnieć tylko wirtualnie, w postaci zapisów transakcji na dyskach komputerowych. Rynek można więc również rozumieć jako całokształt dokonywanych transakcji kupna/sprzedaży danego towaru, usługi lub aktywa.

Innymi słowy, rynek jest więc miejscem gdzie popyt spotyka się z podażą, dzięki czemu zostaje ustalona cena danego towaru lub usługi i przeprowadzona transakcja kupna-sprzedaży. W gospodarce rynkowej cena zapewnia zazwyczaj na rynku równowagę, zrównując popyt z podażą.

Rynek pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu gospodarki rynkowej. Dzięki swobodnemu kształtowaniu się cen i panującej na rynku konkurencji, konsumenci dowiadują się o rzeczywistych kosztach wytwarzania towarów i usług, a następnie mogą dokonać za swoje pieniądze wyboru takiego zestawu dóbr, który ich najbardziej satysfakcjonuje. Z kolei producenci dowiadują się, na które towary i usługi jest na rynku popyt oraz po jakich kosztach produkują te towary ich konkurenci. To pozwala im dokonać wyboru zarówno tego, co produkować, jak i w jaki sposób produkować (przy użyciu jakiej technologii). Niestety, funkcjonowanie rynku jest zazwyczaj we współczesnym świecie zakłócane przez występowanie zjawisk monopolistycznych. Czasem również mechanizmy rynkowe modyfikowane są przez aktywność państwa (skala tej ingerencji zależy od roli państwa w gospodarce - w krajach rozwiniętych jest ona zazwyczaj stosunkowo niewielka i prowadzona w sposób, który w jak najmniejszym stopniu zakłóca mechanizmy rynkowe).

W gospodarce rynkowej rynek reguluje więc zachowanie i działania wszystkich podmiotów gospodarczych. Istnieje w niej równolegle wiele rynków: rynek towarów i usług, rynek pieniężny i kapitałowy, rynek pracy. Każdy ma swoją specyfikę, ale na każdym występują trzy podstawowe elementy: popyt, podaż i równoważące je cena.
 
     

Ciekawa


Imiê: Ciekawa
Typ szko³y: fajny
Profil szko³y: ciekawy
Do³±czy³: dawno
Posty: 99
Sk±d: daleko

Wysłany:    


Testy teoretyczne CZERWIEC 2014 z rozwi±zaniami s± na stronie - sprawdz swój wynik egzaminu
www.testy.egzaminzawodowy.info

Arkusze praktyczne i przyk³adowe rozwi±zania zadañ s± na stronie
www.egzaminzawodowy.info

 
 

Gość

Wysłany: Pią 06 Cze, 2014 20:32   

Prawo popytu i podaży, podstawowe prawo ekonomiczne regulujące działanie mechanizmu rynkowego, określające wzajemne zależności pomiędzy wielkością popytu, wielkością podaży, a poziomem ceny towaru.

Mówi, że w warunkach niezmienności innych zjawisk rynkowych popyt zmienia się z reguły w odwrotnym, a podaż w tym samym kierunku, co cena. Nadwyżka popytu nad podażą powoduje wzrost ceny, nadwyżka podaży nad popytem jest przyczyną spadku ceny.
 
     

Ciekawa 


Imię: Ciekawa
Typ szkoły: fajny
Profil szkoły: ciekawy
Dołączył: dawno
Posty: 99
Skąd: dalekoWyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

 Copyright 2008 FORUM EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z forum oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności || Kwalifikacje w zawodzie
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group template created by szpak