Grupy • FAQ • Rejestracja • Zaloguj

Poprzedni temat :: Następny temat
Odpowiedz do tematu Nowe przepisy regulujące wykonywanie zawodu masażysty
Autor Wiadomość

Gość

Wysłany: Nie 18 Mar, 2012 08:25   Nowe przepisy regulujące wykonywanie zawodu masażysty

to nie prima aprilis, ministerstwo zdrowia wysmazylo kolejny projekt, ale nic nie slychac o przedlozeniu tego sejmowi.

W związku z koniecznością dostosowania naszego prawa do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, od kilku lat trwają prace nad Ustawą o niektórych zawodach medycznych.

W ubiegłym roku projekt przybrał już całkiem realny kształt, dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się proponowanym zmianom i spróbować ocenić ich skutki.

Chociaż kosmetologia nie znalazła się w kręgu zainteresowania ustawodawców, to zmiany w prawie mogą mieć spore znaczenie dla naszej branży. Wielu z nas współpracuje z masażystami, którzy zostali wpisani na listę zawodów medycznych.

Przyjrzyjmy się zatem, z jakimi zmianami w prawie przyjdzie się zmierzyć wielu naszym pracownikom i współpracownikom? Po analizie proponowanych zmian, zamieszczamy również ocenę specjalisty.

Ustawa określa warunki i zasady wykonywania następujących zawodów medycznych:

asystentka dentystyczna
dietetyk
fizjoterapeuta
higienistka dentystyczna
logopeda
masażysta
opiekun medyczny
ortoptystka
protetyk słuchu
psychoterapeuta
ratownik medyczny
technik dentystyczny
technik elektroradiolog
technik farmaceutyczny
technik ortopeda
terapeuta zajęciowy

Zakres uprawnień

Wykonywanie zawodu medycznego polega na realizacji właściwych dla danego zawodu medycznego zadań służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych zadań związanych z procesem leczenia, zwanych dalej „zadaniami zawodowymi”.

Zadania zawodowe przypisane osobom wykonującym zawód masażysty(załącznik nr1 do ustawy):

1) programowanie i wykonywanie zabiegów masażu, w tym:
masażu klasycznego, segmentarnego, drenażu limfatycznego, masażu izometrycznego i w środowisku wodnym,
masażu relaksacyjnego, sportowego i kosmetycznego,
stosowanie różnych technik i metod masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych;

2) obserwowanie i ocenianie reakcji pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikowanie technik masażu;
3) obsługiwanie sprzętu medycznego stosowanego do wykonywania masażu;
4) prowadzenie działalności profilaktycznej polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych.

Wymagania dotyczące kształcenia

Do wykonywania zawodu medycznego jest uprawniona osoba, która (min.):

1) posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający spełnianie wymagań kwalifikacyjnych

2) nie posiada dyplomu potwierdzającego spełnianie wymagań kwalifikacyjnych, ale przedstawiła:
dokumenty potwierdzające, że program kształcenia lub szkolenia odbytego przez wnioskodawcę odpowiada programowi kształcenia lub szkolenia w danym zawodzie medycznym, lub
inne dokumenty potwierdzające zdobycie wiedzy i umiejętności właściwych dla danego zawodu oraz dokumenty potwierdzające wykonywanie zadań zawodowych, co najmniej przez 2 lata w czasie odpowiadającym pełnemu wymiarowi czasu pracy lub odpowiednio dłużej w przypadku wykonywania w niepełnym wymiarze czasu pracy, w okresie ostatnich 10 lat i uzyskała, na ich podstawie, decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu kwalifikacji w danym zawodzie medycznym;

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zawodu masażysty(załącznik nr2 do ustawy):

ukończenie technikum lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik masażysta lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania programowe dla kształcenia w danym zawodzie medycznym

Doskonalenie zawodowe

Osoba wykonująca zawód medyczny lub inny zawód mający zastosowanie w ochronie zdrowia ma prawo i obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności w danym zawodzie medycznym przez uczestnictwo w różnych rodzajach i formach doskonalenia zawodowego. Doskonalenie zawodowe w danym zawodzie może być realizowane przez:

szkolenie specjalizacyjne zwane w ustawie „specjalizacją"
kursy kwalifikacyjne
kursy doskonalące
samokształcenie

Więcej informacji o formach doskonalenia zawodowego można znaleźć w projekcie ustawy.

Warto jednak zaznaczyć, że osobie korzystającej z doskonalenia zawodowego przysługuje urlop, a także że istnieje możliwość sfinansowania kształcenia przez pracodawcę (jeśli w ciągu 3 lat zrezygnujemy z pracy – jesteśmy zobowiązani do zwrócenia pracodawcy kosztów szkolenia).

Rejestr osób uprawnionych

Ustawa zakłada również powstanie rejestru osób uprawnionych do wykonywania zawodów medycznych. Wpis do Rejestru jest dobrowolny i podlega opłacie.

Osoba uprawniona do wykonywania zawodu medycznego przed rozpoczęciem wykonywania zadań zawodowych wykonywanych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej albo przed rozpoczęciem wykonywania zadań zawodowych w ramach działalności gospodarczej jest obowiązana przedłożyć podmiotowi zatrudniającemu albo odpowiednio właściwemu organowi prowadzącemu ewidencję działalności gospodarczej dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 4 (potwierdzenie kwalifikacji) albo zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 4 (zaświadczenie o wpisie do rejestru), albo oświadczenie o wpisie do Rejestru.

Skoro wpis jest dobrowolny to po co się wpisywać?

W uzasadnieniu do projektu Ustawy czytamy:

Osoby, które będą wpisane do rejestru będą miały znacznie korzystniejszą sytuację w procesie uznawania kwalifikacji w innych państwach członkowskich UE. Zaświadczenie o wpisie do rejestru będzie państwowym dokumentem potwierdzającym posiadanie w Polsce uprawnień do wykonywania danego zawodu medycznego. Ponadto, możliwe będzie szybkie elektroniczne potwierdzenie uprawnień danej osoby do wykonywania zawodu medycznego organom uznającym kwalifikacje w innych państwach w ramach systemu IMI.

Istotnym z punktu widzenia rynku pracy jest przepis stanowiący, iż zarówno pracodawca, jak i organ rejestrujący działalność gospodarczą, mają prawo zażądać od osoby podejmującej daną działalność aktualnego zaświadczenia z rejestru. W przypadku, gdy osoba zamierzająca podjąć wykonywanie danego zawodu medycznego nie ubiegała się o wpis do rejestru będzie zobowiązana do przedstawienia potencjalnemu pracodawcy lub organowi rejestrującemu działalność gospodarczą, zamiast jednego zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru, wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków niezbędnych do wykonywania tego zawodu.

Zasady wykonywania zawodów medycznych

W Ustawie przedstawiono również zasady wykonywania wszystkich zawodów medycznych:

osoba uprawniona do wykonywania zawodu medycznego ma prawo i obowiązek posługiwać się tytułem zawodowym odpowiadającym nazwie zawodu medycznego
zawód medyczny wykonuje się zgodnie z aktualną wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania tego zawodu oraz z należytą starannością
osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek wykonywać zawód z poszanowaniem intymności i godności pacjenta
osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek informować pacjenta o jego prawach i udzielać pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu informacji o planowanym działaniu realizowanym w ramach wykonywania danego zawodu medycznego
osoba wykonująca zawód medyczny prowadząca działalność gospodarczą udostępnia informację o prawach pacjenta w formie pisemnej, przez umieszczenie jej w lokalu, w którym prowadzi tę działalność, w miejscu ogólnodostępnym
osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu
jeżeli osoba wykonująca dany zawód medyczny stwierdziła naruszenie zasad wykonywania zawodu w postępowaniu innej osoby wykonującej ten zawód, jest obowiązana niezwłocznie przekazać swoje uwagi osobie naruszającej zasady wykonywania zawodu
osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641)oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji. Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej dane, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dodatkowo każdy przedstawiciel zawodu medycznego, który nie podjął pracy zawodowej w ciągu 5 lat od ukończenia nauki, zobowiązany jest do odbycia stażu uzupełniającego.

Na koniec warto zaznaczyć, że osoby wykonujące zawód medyczny podlegają odpowiedzialności zawodowejza naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu medycznego.

Kilka słów podsumowania

W uzasadnieniu do ustawy możemy przeczytać, że celem projektowanej ustawy jest uregulowanie w sposób kompleksowy kwalifikacji i zasad wykonywania wybranych zawodów medycznych, które nie są objęte dotychczas regulacjami ustawowymi w Polsce, a są uregulowane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Z uwagi na fakt, iż w Polsce nie ma jednolitych zasad określających dostęp do wykonywania tych bardzo odpowiedzialnych zawodów, zdarza się, że w systemie ochrony zdrowia pracują osoby, które nie posiadają właściwych kwalifikacji zawodowych, a wykonują zawód medyczny na zasadzie przyuczenia do zawodu na stanowisku pracy. Brak właściwych kwalifikacji może doprowadzać do istotnych dla zdrowia i życia pacjenta zagrożeń wynikających zarówno z błędnej diagnostyki jak i zaniechania istotnych dla zdrowia działań lub błędnie wykonywanych zadań zawodowych.

Uzasadniając konieczność wprowadzenia regulacji prawnych ustawodawca przytacza skutki, jakie może nieść za sobą wykonywanie zawodu masażysty przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji:

niewłaściwe lub nieumiejętne zastosowanie podstawowych zasad i technik masażu, może zakłócić proces leczenia i przywracania sprawności ruchowej lub wręcz doprowadzić do nieodwracalnych zmian w organizmie
niewłaściwe programowanie i wykonywanie zabiegów masażu w tym: masażu klasycznego, segmentarnego, drenażu limfatycznego, masażu izometrycznego i w środowisku wodnym w przypadku wybranych schorzeń może doprowadzić do groźnych powikłań np.: uszkodzenia kręgosłupa – paraplegie, tetraplegie
niewłaściwe obserwowanie i ocenianie reakcji pacjenta na stosowane zabiegi oraz błędne modyfikowanie technik masażu może być przyczyną dodatkowych powikłań – złamania, zwichnięcia, podwichnięcia stawów
niewłaściwa obsługa sprzętu medycznego stosowanego do wykonywania masażu także może doprowadzić do powikłań np. oparzeń

 
     

FrankJScott


Dołączył: 01 Lis 2022
Posty: 810

Wysłany: Pią 11 Lis, 2022 15:13   

In reply to the man asking about property registration lawyers near me, legally married in thailand, realty lawyer near me, commercial real estate corporate lawyer, realty law, residential property lawyers, thailand litigation lawyer, lawyer for house contract, real estate contract attorney near me, realtor attorneys near me, property related lawyers near me, richmond real estate lawyer, thailand tax law, real estate lawyer for renters, I suggest this updated property laws in Thailand info for land lawyers near me, realty attorneys near me, laws affecting real estate, commercial property lawyer near me, law of real estate agency pamphlet, a real estate attorney, winchester real estate lawyers, thailand labour law resignation, divorce in thailand cost, family and real estate lawyer, real estate transaction attorney, real estate and construction law, commercial rental rights tenant, board certified real estate attorney near me, top real estate law firms, also. See More Top Thai Property Law Info 2cc3_a4

[ Dodano: Wto 06 Gru, 2022 20:50 ]
In reply to the guy asking about wealth management firms near me, retirement annuity plan, oakham wealth management, fidelity investment management, retirement savings account, top hedge fund companies, I highly suggest this best financial advice url or lincoln financial 401k, sep account, wealth market financial planning, private wealth investment, northwestern mutual financial advisor glassdoor, pension fund manager, alongside all this great financial advice details not to mention flat fee financial advisors, morgan stanley eaton vance, retirereadytn, boutique asset management firms, p1 investment management, cfo advisor, alongside all this top rated financial advice link which is also great. also have a look at this excellent financial advice forum on top of greenwood asset management, cuna 401k, financial planning companies, ubiquity 401k, wealth management insurance, creative planning wealth management, and don't forget this great financial advice advice not to mention credent wealth management, wealth m, brightscope 401k search, bluerock wealth management, bmo wealth, equitable advisors financial advisor, not to mention new financial advice info which is also worth a look. i also suggest this recommended financial advice forum on top of investcloud tegra118, defined pension plan, hnwi wealth management, captrust advisors, financial professional equitable advisors, alternative investment fund, alongside all this best financial advice blog not to mention mirae asset liquid fund, granate asset management, hm wealth management, jhpensions 401k, wellington asset management, wells fargo finet, as well as top rated financial advice blog and don't forget morgan stanley private wealth, erisa 401k, certified financial planner roseville, equity portfolio management, petiole asset management, esg assets under management, which is also great. finally, have a look at this recommended financial advice site with hitesh das fund manager, iconic wealth management, institutional wealth, traditional roth ira, amazon 401k plan, women and financial planning, for good measure.

 
     

Ciekawa 


Imię: Ciekawa
Typ szkoły: fajny
Profil szkoły: ciekawy
Dołączył: dawno
Posty: 99
Skąd: dalekoWyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

 Copyright 2008 FORUM EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z forum oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności || Kwalifikacje w zawodzie
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group template created by szpak