Grupy • FAQ • Rejestracja • Zaloguj

Poprzedni temat :: Następny temat
Odpowiedz do tematu Notatki z lekcji
Autor Wiadomość

Admin Dołączył: 22 Lip 2008
Posty: 1860

Wysłany: Pon 05 Kwi, 2010 17:24   

Tutaj można umieszczać notatki z lekcji z tego przedmiotu

 
 

Gość

Wysłany: Wto 15 Cze, 2010 08:30   

Czas przechowania dokumentów:
 księgi rachunkowe - 5 lat,
 karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki - przez okres wymaganego dostępu do tych informacji, wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych oraz podatkowych, nie krócej jednak niż 5 lat,
 dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży detalicznej - do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, nie krócej jednak niż do dnia rozliczenia osób, którym powierzono składniki aktywów objęte sprzedażą detaliczną,
 dowody księgowe dotyczące wieloletnich inwestycji rozpoczętych, pożyczek, kredytów oraz umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym - przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione,
 dokumentację przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości - przez okres nie krótszy od 5 lat od upływu jej ważności,
 dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji - 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji,
 dokumenty inwentaryzacyjne - 5 lat,
 pozostałe dowody księgowe i dokumenty - 5 lat.
Symbolem A oznacza się kategorię archiwalną dokumentacji, stanowiącej materiały archiwalne tj. posiadają trwałą wartość historyczną, a czas przechowywania jest nieograniczony. Jest ich niewiele i należą do nich np. sprawozdania finansowe, akty powstania przedsiębiorstw,akty własności nieruchomości.
Symbolem B oznacza się kategorię archiwalną dokumentacji niearchiwalnej, z tym, że:
 symbolem B z dodaniem cyfr arabskich oznacza się kategorię dokumentacji o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega brakowaniu (niszczeniu); okres przechowywania liczy się w pełnych latach kalendarzowych, poczynając od dnia 1 stycznia roku następnego od daty jej wytworzenia, po utracie przez dokumentację praktycznego znaczenia dla potrzeb danego organu lub jednostki organizacyjnej oraz dla celów kontrolnych. Należą tu m.in. dowody księgowe B5, akta osobowe B50, listy płac i karty wynagrodzeń pracowników B12, deklaracje podatkowe B5;
 symbolem Bc oznacza się dokumentację mającą krótkotrwałe znaczenie praktyczne, która po pełnym wykorzystaniu jest przekazywana na makulaturę;
 symbolem BE z dodaniem cyfr arabskich oznacza się dokumentację, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega ekspertyzie ze względu na jej charakter, treść i znaczenie. Ekspertyzę przeprowadza archiwum państwowe, które może dokonać zmiany kategorii tej dokumentacji. Zmiana kategorii może wiązać się z uznaniem dokumentacji za materiały archiwalne.

 
     

annaweronika 


Dołączyła: 07 Lis 2010
Posty: 39

Wysłany: Pon 18 Kwi, 2011 11:24   

Instrumenty finansowe dzielą się na pięć grup:
- instrumenty pieniężne - transakcje krótkoterminowe o dużym stopniu płynności, do
których zalicza się bony skarbowe, bony komercyjne, certyfikaty depozytowe, czeki,
weksle,
- instrumenty kapitałowe – kontrakty, z których wynika prawo do majątku jednostki
umożliwiając tworzenie kapitałów udziałowych lub pożyczkowych, mające charakter
własnościowy lub wierzycielski. Zalicza się do nich udziały, akcje, obligacje,
długoterminowe należności i zobowiązania.
- instrumenty pochodne - do których zalicza się transakcje terminowe takie jak:
• kontrakt forward, w którym prawa i obowiązki stron są takie same a reguły
dostosowane są do indywidualnych potrzeb stron,
• kontrakt futeres, w którym również prawa i obowiązki stron są takie same, ale
parametry są standaryzowane a obrót odbywa się na zorganizowanych giełdach,
• opcje - kontrakty niesymetryczne, w których nabywca posiada prawo do realizacji
umowy a wystawca ma obowiązek wykonania kontraktu na życzenie nabywcy,
• transakcje swap - stanowią umowę, na podstawie której strony wzajemnie kupują
i sprzedają serie strumieni finansowych o stałym lub zmiennym oprocentowaniu,w tej samej lub różnych walutach, a których wartość jest dla stron ekwiwalentem
w momencie zawarcia umowy.

[ Dodano: Pon 18 Kwi, 2011 11:29 ]
Aktywa krótkoterminowe są płatne i wymagalne lub
przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia,
wystawienia lub nabycia. Zobowiązania krótkoterminowe to takie, które stają się wymagalne
w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Aktywa i pasywa nie spełniające warunków
zaliczających ich do krótkoterminowych, są długoterminowymi.

[ Dodano: Pon 18 Kwi, 2011 11:34 ]
Krótkoterminowe aktywa finansowe dzielą się na:
- środki pieniężne,
- krótkoterminowe papiery wartościowe.
Krótkoterminowe papiery wartościowe to:
- obligacje o terminie wykupu do jednego roku,
- udziały i akcje obcych przedsiębiorstw, nabyte w celu odsprzedaży,
- czeki i weksle obce o terminie płatności powyżej 3 miesięcy.
Papiery wartościowe wyceniane są na dzień nabycia według ceny zakupu lub nabycia.
Rozchód może być dokonywany według:
- cen przeciętnych - według średniej ważonej cen danego składnika,
- zasady FIFO - pierwsze przyszło, pierwsze wyszło,
- zasady LIFO - ostatnie przyszło, pierwsze wyszło.
Na dzień bilansowy, krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się:
- według ceny rynkowej,
- według ceny nabycia lub ceny rynkowej, w zależności która z nich jest niższa.

[ Dodano: Pon 18 Kwi, 2011 11:42 ]
Wpływy gotówki do kasy dokumentowane są drukami Dowód wpłaty – KP,
wystawianami przez kasjera, najczęściej w dwóch egzemplarzach i przez niego podpisywane,
na dowód przyjęcia gotówki.
Podjęcia gotówki z banku do kasy dokonuje się na podstawie czeku gotówkowego.
Wypłaty gotówki z kasy mogą być dokonywane na podstawie:
- dokumentów źródłowych, którymi są faktury obce, listy płac, polecenia wyjazdu
służbowego, wnioski o zaliczkę, bankowe dowody wpłaty,
- dokumentu zastępczego – Dowód wypłaty – KW, wystawianego w przypadku uzasadnionej
wypłaty gotówki z kasy bez dowodu źródłowego – np. wypłata nie podjętych w terminie
wynagrodzeń.
Wszystkie operacje kasowe ujmowane są w dokumencie RK – Raport kasowy. Jest on
sporządzany na koniec każdego dnia.

[ Dodano: Sob 18 Cze, 2011 16:37 ]
Elementy wyniku finansowego (RZiS)
przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz dotyczące tych przychodów koszty,
pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne,
przychody z operacji finansowych oraz koszty operacji finansowych,
zyski nadzwyczajne i straty nadzwyczajne,
obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.

[ Dodano: Sob 18 Cze, 2011 16:39 ]
Koszt własny sprzedaży (Koszt własny sprzedanych produktów):
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (koszty bezpośrednie, koszty pośrednie)
Koszty zarządu
Koszty sprzedaży

[ Dodano: Sob 18 Cze, 2011 16:44 ]
Sprawozdania Praca Klasowa
Dniem bilansowym jest:
a) dzień sporządzenia bilansu,
b) dzień zatwierdzenia bilansu,
c) dzień, na który sporządza się bilans,
d) dzień ogłoszenia bilansu.

Z jakich kapitałów spółki akcyjnej pokrywana jest strata bilansowa:
a) kapitału rezerwowego,
b) funduszu specjalnego,
c) kapitału zapasowego,
d) funduszu zasobowego.

Kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat można zastosować, gdy jednostka księguje
koszty:
a) tylko w układzie rodzajowym,
b) jednocześnie w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym,
c) w układzie kalkulacyjnym,
d) jednostka nie dowolności stosowania wariantów rachunku zysków i strat.

Sprawozdanie z działalności muszą sporządzać:
a) spółki akcyjne,
b) spółdzielnie,
c) spółki osobowe,
d) przedsiębiorstwa indywidualne.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów są:
a) pokazane w bilansie w aktywach,
b) pokazane w bilansie w pasywach,
c) ujmowane w księgach rachunkowych,
d) żadna z powyższych odpowiedzi.

Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego:
a) wykazywane są w aktywach jako należności krótkoterminowe,
b) odejmowane są od kapitału podstawowego,
c) wykazywane są w pasywach ze znakiem minus,
d) nie są wykazywane.

Różnica przejściowa ujemna stanowi podstawę do utworzenia:
a) rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
b) aktywu z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
c) nie ma wpływu na podatek dochodowy w przyszłości,
d) odpisu aktualizującego.

Sprawozdanie finansowe jednostki nie podlegającej badaniu przez biegłych rewidentów
składa się z:
a) tylko bilansu i rachunku zysków i strat,
b) z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej,
c) jednostka taka nie sporządza sprawozdania finansowego,
d) z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, rachunku przepływu
środków pieniężnych.

Jednostka w trakcie roku dokonała następujących transakcji: nabyła akcje A za 10 000
zł., sprzedała akcje a za 17 000 zł., nabyła akcje B za 40 000 zł., sprzedała akcje B za
30 000 zł. w rachunku zysków i strat wykaże:
a) koszty finansowe 50 000 zł., przychody finansowe 47 000 zł.,
b) koszty finansowe 3 000 zł.,
c) koszty finansowe 10 000 zł., przychody finansowe 7 000 zł.,
d) nie wykaże w rachunku zysków i strat.

Które z poniższych zdarzeń wpłyną na wynik finansowy:
a) spłata kredytu – rat kapitałowych,
b) otrzymane wezwanie do zapłaty odsetek,
c) przychód ze sprzedaży środka trwałego,
d) emisja kapitału własnego.

Przychody ze sprzedaży licencji wykazuje się w rachunku zysków i strat, jako:
a) pozostałe przychody operacyjne,
b) przychody ze sprzedaży,
c) przychody finansowe,
d) element wyniku na działalności operacyjnej.

Kapitał z aktualizacji wyceny jest to:
a) wartość akcji w cenie rynkowej,
b) element kapitału rezerwowego,
c) element kapitału własnego,
d) element kapitału zapasowego.

Przedsiębiorstwo nabyło grunt zakwalifikowany jako inwestycja długoterminowa (nie
będzie wykorzystywało go na własne potrzeby). Cena nabycia wynosiła 50 000 zł.
a wartość rynkowa na dzień bilansowy 70 000 zł. Którą z kwot jednostka powinna
wykazać w bilansie:
a) 50 000 zł.
b) 70 000 zł.
c) 50 000 zł. lub 70 000 zł. w zależności od przyjętej polityki rachunkowości,
d) nie wykazuje w bilansie żadnej kwoty.

Obowiązkowym obciążeniem wyniku brutto jest:
a) podatek VAT,
b) podatek dochodowy od osób prawnych,
c) podatek od nieruchomości,
d) opodatkowanie zysku po zapłaceniu podatku dochodowego.

Jeżeli kapitał własny wynosi 60 000 zł., a kapitał obcy 10 000 zł., to:
a) majątek jednostki wynosi 70 000 zł.,
b) majątek trwały wynosi 60 000 zł.,
c) majątek trwały jest wartością z przedziału 0 – 70 000 zł.,
d) majątek trwały wynosi 10 000 zł.


Zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości inwentaryzację należy przeprowadzać:
a) raz na tydzień,
b) na pierwszy dzień miesiąca,
c) na ostatni dzień roku obrotowego,
d) na przeddzień postawienia w stan upadłości.

Wpływem gotówki z tytułu działalności inwestycyjnej wykazanym w rachunku
przepływów pieniężnych jest:
a) otrzymana dywidenda z tytułu posiadanych akcji obcych,
b) wpływ ze sprzedaży rzeczowego składnika aktywów trwałych,
c) sprzedaż produktów,
d) emisja własnych obligacji.

Do przepływów pieniężnych z działalności finansowej zalicza się:
a) udzielenie pożyczek długoterminowych,
b) spłatę kredytów długoterminowych,
c) zmianę stanu zobowiązań,
d) wypłacone dywidendy z podziału zysku.
Zmiana stanu produktów pojawia się:
a) w bilansie,
b) w rachunku zysków i strat – w wariancie porównawczym,
c) w rachunku zysków i strat – w wariancie kalkulacyjnym,
d) w rachunku przepływów środków pieniężnych jako element korekty wyniku.

Metoda pośrednia w rachunku przepływów środków pieniężnych:
a) dotyczy wyłącznie działalności operacyjnej,
b) polega na ujęciu podstawowych wpływów i wydatków operacyjnych,
c) dotyczy wszystkich rodzajów działalności,
d) pozwala na skorygowanie wyniku finansowego netto o pozycje niepieniężne.

Spółka akcyjna dokonała emisji akcji w wartości nominalnej 70 000 zł., emisyjnej 100 000
zł. w bilansie wykaże:
a) wartość kapitału zakładowego z tytułu emisji akcji 70 000 zł.,
b) wartość kapitału zakładowego z tytułu emisji akcji 100 000 zł.,
c) wartość kapitału zapasowego z tytułu emisji akcji 30 000 zł.,
d) wartość kapitału zakładowego z tytułu emisji akcji 70 000 zł., zapasowego 30 000 zł

Spółka wykazuje średnioroczne zatrudnienie 54 osoby, wartość aktywów 2 700 000 euro,
przychody ze sprzedaży 3 200 000 euro. Spółka ta:
a) może sporządzać sprawozdania uproszczone,
b) musi poddać badaniu i ogłoszeniu sprawozdanie finansowe,
c) musi sporządzić wszystkie elementy sprawozdawczości finansowej,
d) nie musi sporządzać informacji dodatkowej.

Zysk brutto na sprzedaży to pozycja rachunku zysków i strat w wariancie:
a) kalkulacyjnym,
b) porównawczym,
c) kalkulacyjnym i porównawczym,
d) nie występuje taka pozycja
 
     

Dominika1991 


Wiek: 30
Dołączyła: 11 Mar 2011
Posty: 114
Skąd: Wołów

Wysłany: Pon 31 Mar, 2014 20:24   

Temat: Dokumentacja księgowa – obieg dokumentów w przedsiębiorstwie.

Akt prawny – Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku z późniejszymi zmianami z dnia styczeń 2012 roku.
W świetle ustawy o rachunkowości podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych.
Prawidłowość ksiąg rachunkowych zależy od tego , czy zapisy księgowe są udokumentowane prawidłowymi księgowymi spełniającymi wymogi w określonych przepisach.
Dokumentem księgowym nazywamy dokumenty stwierdzające dokonanie lub rozpoczęcie operacji gospodarczych i podlegające ewidencji księgowej.
Dowód księgowy powinien zawierać :
- określenie rodzaju dowodu i jego numer identyfikacyjny;
- określenie stron dokonanych operacji gospodarczych; ( nazwy jednostek , adresy)
- opis operacji i jej wartość ;
- datę wykonania operacji , a gdy dowód został sporządzony pod inną datą , także datę sporządzenia dowodu;
- podpis wystawców dowodów oraz podpis osoby , której wydano lub przyjęto składniki aktywów;
- stwierdzenie sprawozdania i zakwalifikowanie dowodów do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazania miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych ( dekretacja )a także podpisy osoby.

Ustawa o rachunkowości dokonuje podziału dowodów księgowych na następujące grupy:
• Dowody zewnętrzne obce od trzymane od kontrahentów
Są sporządzone przez kontrahentów jednostki od otrzymującej dowód i służą do udokumentowania ich operacji gospodarczych polegających na sprzedaży albo przekazanie jednostce składników majątkowych świadczeniu usług lub innych czynności. W jednostce od otrzymującej dowód zewnętrzny to dowód zakupu.

• Dowody zewnętrzne własne służą do udokumentowanie
- operacji polegających na sprzedaży kontrahentom składników majątkowych i usług;
- usankcjonowanych przepisami prawa świadczeń jednostki na rzecz innych instytucji
- dowody zewnętrzne własne przekazywane są w oryginale do kontrahentów

• Dowody wewnętrzne dotyczące operacji wewnątrz jednostki stanowiące udokumentowanie
- operacji gospodarczych zewnętrznych , czyli także których uczestniczą tylko komórki organizacyjne jednostki księgowanej dowód ;
- stwierdzenie ilości i wartości uzyskanych od dostawców składników majątku robót i usług oraz innych świadczeń;
- ustalenie powstałych strat i osiąganych zysków ;
- kosztów niewidniejących ze świadczeń kontrahentów;
- operacje gospodarcze , które powinny być udokumentowane dowodem obcym , jeśli dowody te nie wysłały do jednostki w terminie umożliwiającym zaksięgowanie operacji gospodarczej;

Prawidłowymi są sporządzone przez jednostkę następuje dowody księgowe:
- dowody zbiorcze służące do dokonania łącznych zapisów , zbiorów dowodów źródłowych , które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione ;
- dowody korygujące poprawnie zapisany ;
- dowody zastępcze wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego nie może to jednak dotyczyć operacji gospodarczych , których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług VAT;
- dowody rozliczeniowe dotyczą wszelkich przeksięgowań przewidzianych w zakładowym planie kont.
Dział księgowości zobowiązany jest do oznaczania danego dowodu numerem księgowym zadekretowanie na odpowiednie konta księgowe i uzyskanie podpisów głównego księgowego.

Poprawianie błędów w dowodach księgowych
Dowody księgowe powinny być wystawiane w sposób staranny , czytelny i trwały , nie dopuszczalne w dowodach księgowych przeróbki.
Błędy w dowodach księgowych mogą być poprawione w ściśle określony sposób:
• Dowody źródłowe zewnętrzne obce i własne można korygować jedynie przez wystawienie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu korygującego wraz ze stosownym uzasadnieniem;
• W dowodach księgowych wewnętrznych mogą być poprawione poprzez skreślenie błędnej kwoty lub treści z utrzymaniem czytelności przekreślonych liczb lub wyrażeń oraz wpisaniem poprawnej treści daty poprawki i złożenie podpisu osoby do tego uprawnionej.

[ Dodano: Czw 03 Kwi, 2014 19:26 ]
Podatki pośrednie stanowią rodzaj podatków związanych z zakupem towarów i usług. Zakup ten pośrednio wskazuje na istnienie u podmiotów (osób fizycznych lub prawnych) dochodu, który podlega opodatkowaniu. Ostateczne opłacenie i odprowadzenie całości podatku do budżetu państwa następuje zazwyczaj w momencie, gdy dany towar lub usługa zostaje nabyta przez finalnego użytkownika (tak jest w przypadku podatku VAT).

Podatki pośrednie naliczane są zazwyczaj w sposób: liniowy (ad valorem, tzn. proporcjonalnie do wartości nabywanych towarów i usług), kwotowy (określona kwota podatku przy sprzedaży jednostkowej ilości towaru) lub liczbowo-kwotowy (kombinacja rozwiązania pierwszego i drugiego). Możliwe jest natomiast różnicowanie wysokości stawki dla różnych towarów i usług.

Dwa najbardziej typowe podatki pośrednie to podatek od towarów i usług (VAT) i podatek akcyzowy.

• Podatek od towarów i usług (VAT) płacony jest w momencie zakupu towarów i usług przez finalnego odbiorcę. Istotą konstrukcji tego podatku jest wielofazowość –przedsiębiorstwo, które zakupiło surowce, materiały i usługi używane do dalszej produkcji, może odliczyć sobie zapłacony podatek VAT, tak by nie został on naliczony podwójnie (raz w momencie opodatkowania tych surowców, a po raz drugi przy opodatkowaniu finalnego produktu). W Polsce mają zastosowanie obecnie 4 rodzaje stawek podatku VAT: stawka podstawowa 22%, stawka obniżona 7%, stawka zerowa 0% (przy eksporcie oraz niektórych towarach, których niska cena jest szczególnie ważna dla polityki gospodarczej państwa), oraz czasowo stawka przejściowa 3%. Niektóre kraje, w tym USA, zamiast podatku VAT stosują mniej skomplikowany, ale wprowadzający nieco więcej zakłóceń do funkcjonowania gospodarki podatek obrotowy.
• Podatek akcyzowy jest specyficznym podatkiem od spożycia, płaconym w momencie zakupu niektórych towarów i usług przez finalnego odbiorcę. Zazwyczaj podatek ten stosuje się o odniesieniu do towarów uznawanych za luksusowe, charakteryzujące się sztywnym popytem (czyli takim, który nie spada wraz ze wzrostem ceny) albo towarów, których spożycie państwo chce ograniczyć z przyczyn społecznych. Podatek akcyzowy jest jednym z najstarszych podatków, jakie zna historia gospodarki (w Polsce wprowadzono go w średniowieczu). Typowymi towarami opodatkowanymi akcyzą są: alkohol, paliwa silnikowe oraz tytoń.

Należy zauważyć, że podatki pośrednie stanowią zazwyczaj najpewniejsze i najbardziej stabilne źródło dochodów sektora finansów publicznych (w Polsce stanowią ponad jedną trzecią całości tych dochodów). Bierze się to z faktu, że niezależnie od stanu koniunktury gospodarczej ludzie muszą kupować towary i usługi niezbędne do życia, a wahania skali sprzedaży są mniejsze, niż np. wahania skali zysków przedsiębiorstw.

Podatki bezpośrednie stanowią rodzaj podatków związany bezpośrednio z osiąganym przez podmiot (osobę fizyczną lub instytucję) dochodem lub majątkiem. Im wyższy dochód lub zgromadzony majątek, tym wyższa jest również kwota płaconego podatku. Dodatkowo w konstrukcji podatku bezpośredniego można zastosować rozwiązania podatku progresywnego (im wyższy dochód lub majątek, tym wyższa jest krańcowa stawka opodatkowania podatkiem) lub liniowego (krańcowa stawka opodatkowania jest jednolita i nie zależy od wysokości dochodu lub majątku).

Dwa najbardziej typowe podatki bezpośrednie to podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i podatek dochodowy od przedsiębiorstw (CIT).

• Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) płacony jest od dochodów uzyskanych w ciągu roku podatkowego przez osoby fizyczne (gospodarstwa domowe). Jest to jeden z najstarszych i jednocześnie najpowszechniej używanych podatków we współczesnej gospodarce. Opodatkowana jest suma dochodów z wszystkich źródeł, poza tymi, które są na podstawie prawa zwolnione z podatku. Podstawą opodatkowania jest dochód, będący przychodem pomniejszonym o koszty uzyskania i o odliczone ulgi oraz kwoty wolne od opodatkowania. W Polsce stosuje się obecnie podatek PIT w formie podatku progresywnego, ze stawkami opodatkowania 18% i 32%. Podobne rozwiązania obowiązują w większości krajów OECD, czasem ze stosunkowo wysokimi krańcowymi stawkami opodatkowania (np. 45% we Włoszech i USA, 52% w Niemczech). W 6 krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Rosja, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Macedonia) wprowadzono w ostatnich latach podatek liniowy.
• Podatek dochodowy od przedsiębiorstw (CIT) płacony jest od dochodów uzyskanych przez podmioty prawne, a więc głównie różnego rodzaju przedsiębiorstwa. Podatek obliczany jest zazwyczaj od dochodu rozumianego jako łączny przychód pomniejszony o koszty uzyskania tego przychodu – a więc od zysku przedsiębiorstwa. Na wysokość dochodu wpływ ma to, jakiego typu wydatki przedsiębiorstwo może uznać za koszty uzyskania przychodu: im łagodniejsze są kryteria kwalifikowania wydatków do kosztów, tym niższy dochód i płacony podatek. W Polsce stosuje się obecnie podatek CIT w formie podatku liniowego, ze stawką 19%. W krajach OECD stawki podatku CIT wahają się od 12,5% w Irlandii do 40% w Belgii.

Poza podatkami PIT i CIT, do podatków bezpośrednich zalicza się również podatki obciążające majątek – np. podatek od nieruchomości, podatek od spadków i darowizn, podatek rolny i leśny. W każdym z tych przypadków podstawą wymiaru podatku jest wartość posiadanego przez osobę fizyczną lub prawną majątku podlegającego opodatkowaniu.
 
     

Ciekawa 


Imię: Ciekawa
Typ szkoły: fajny
Profil szkoły: ciekawy
Dołączył: dawno
Posty: 99
Skąd: dalekoWyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

 Copyright 2008 FORUM EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z forum oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności || Kwalifikacje w zawodzie
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group template created by szpak  - opowiadania