Grupy • FAQ • Rejestracja • Zaloguj

Poprzedni temat :: Następny temat
Odpowiedz do tematu Egzamin technik handlowiec czerwiec 2012
Autor Wiadomość

Gość

Wysłany: Pon 18 Cze, 2012 17:14   Egzamin technik handlowiec czerwiec 2012

Pytania Część 1
1.Cena równowagi rynkowej występuje, gdy wielkość popytu:
A. jest większa od wielkości podaży
B. jest mniejsza od wielkości podaży
C. nie zależy od wielkości podaży
D. równa się wielkości podaży
2. hurtownia mebli udzieliła kupującemu, bez pośrednictwa banku, kredytu związanego z odroczeniem zapłaty za otrzymane towary. Jest to kredyt:
A. kupiecki
B. gotówkowy
C. inwestycyjny
D. długoterminowy
3. Sytuacja, w której ilośc pieniędzy w obiegu rośnie szybciej niż wartość towarów i usług oferowanych do sprzedaży, to:
A. deflacja
B. inflacja
C. dewaluacja
D. aprecjacja
4. Opust cenowy przyznawany stałym klientom, aby zachęcić ich do ciągłego zaopatrywania się u jednego dostawcy, to rabat
A.ilościowy
B.sezonowy
C. lojalnościowy
D.gotówkowy
5Oferowanie klientowi do zakupionego produktu kuponu upoważniającego go do znizki przy następnym zakupie to przykład
A. promocji sprzedaży
B. sprzedazy osobistej
c. public relations
D. Reklamy
6.Zamieszczony w ramce opis z jednej z faz cyklu produktu dotyczy fazy
A.wprowadzenia
B. wzrosty
C.dojrzałości
D. spadku
7. Inkaso należności to
A. odprowadzenie utargu
B. zwrot pieniędzy klientowi
C. przyjęcie pieniędzy do kasy
D. zostawienie polecenia przelewu w banku
8.Jednostka handlowa, która sprzedaje towar oddany do sprzedaży przez zleceniodawcę pobierając za to prowizję prowadzi sprzedaż
A.ratalną
B.komisową
C. subskrypcyjną
D. na zamówienie
9. Przedsiębiorstwo Handlowe AS - Jan Kot zwarło z producentem umowę leasingu samochodu. Zgodnie z umową nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Jest to leasing:
A. operacyjny
B. kapitałowy
C. finansowy
D. pośredni
10. Podstawą ewidencji na kontach księgowych przedstawionej operacji gospodarczej jest dowód księgowy:
A. faktura VAT zakup
B. faktura VAT sprzedaż
C. PZ
D. WZ
11. Przedstawiony przykład dowodu księgowegoto
A. Pz
B. Wz
C. Pw
D. Rw
12. Hurtownia dokonała na podstawie faktury FA 11/2012 sprzedaży 50 szt. kalendarzy. Podczas odbioru stwierdzono uszkodzenie 10 szt. kalendarzy. Odbiorca zwrócił uszkodzone kalendarze. Zwrot w hurtowni należy udokumentować fakturą korygującą do FA 11/2012 i dowodem księgowym
A.Pw
B. Pz
C.Wz
D.Rw
13 słonina, żeberka i biodrówka to elementy handlowe mięsa
A. wieprzowego
B. wołowego
C. baraniego
D. cielęcego
14 Do warzyw strączkowych zalicza się
A. pomidory
B. ziemniaki
C. ogórki
D. soję
15 Które z wymienionych dóbr są towarami?
A. bułki w sklepie spożywczym
B. bułki w kiosku z hamburgerami
C. Bułki w zakładzie produkcym bułkę tartą
D. byłki przeznaczone do spożycia przez rodzinę właściciela piekarni
16 Który symbol oznacza, że opakowanie rozkłada się podczas kompostowania bez uwalniania szkodliwych substancji dla środowiska?
A.
B.
C.
D.
17. Co oznacza przedstawiony znak zamieszczony na towarze?
A. Suszyć w pozycji poziomej
B. Suszyć w pozycji pionowej
C. Nie suszyć w suszarce bębnowej
D. Można suszyć w suszarce bębnowej
18. Sklep detaliczny kupuje ręczniki od hurtowni w cenie zakupu netto 80 zł/szt. Na sprzeda ż realizuje marżę detaliczną w wysokości 30% od ceny zakupu netto, doliczając podatek VAT 23% Klient sklepu detalicznego zapłaci za jeden ręcznik
A. 98,40
B.104,00
C.114,29
D.127,92
19. Hurtownia będąca podatnikiem podstawowej stawki podaku VAT, wystawiła fakturę VAT o wartości brutto 1230 zł. Wartość sprzedaży netto wynosi
A.230,00
b.282,90
C.947,10
D. 1000,00
20 Sklep detaliczny obniżył cenę towaru z 200 zł do 120 zł, czyli
A. o 24%
B. o 40%
C. o 60%
D. o 66%

[ Dodano: Pon 18 Cze, 2012 18:38 ]
21. Operację gospodarczą o treści LP-naliczono wynagrodzenia brutto 200 zł nalezy zaksięgować w następujący sposób
A. Dt Wynagrodzenia CT Rozrachunki z tytułu wynagrodzenia
B. Dt. Rachunek bieżący Ct wynagrodzenia
C. Ct wynagrodzenia Dt Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
D. Dt Wynagrodzenia Ct Rachunek bieżący
22 Przedstawiony na kontach księgowych sposób ewidencji operacji gospodarczej to księgowanie
Ct Rozracunki z odbioracmi 1c) 4059 Dt Vat należny 1b)759 Dt przygody ze sprzedaży towarów 1a)3300
A. faktury Vat od dostawcy za zakupione towary
B. faktury Vat dla odbiorcy za sprzedane towary.
C. Wz - wydania sprzedanych towarów odbiorcy
D. Pz- przyjęcie zakupionych towarów od dostawcy
23 Ewidencji miesięcznego zużycia środka trwałego dokonuje się na kontach księgowych
A. Dt umorzenie środków trwałych CT Amortyzacja
B. Dt Umorzenie środków trwałych Ct Straty nadzwyczajne
C. Dt Pozostałe koszty operacyjne Ct umorzenie środków trwałych
D. Dt Amortyzacja Ct umorzenie środków trwałych
24 Hurtowania ewidencjonuje towary w magazynie według stałej ceny ewidencyjnej wynoszącej 14 zł/szt Jednostka otrzymała fa Vat zakupu 100 szt towaru po 12 zł/ szt stawka podatku Vat 23% jednostka zaksięguje przyjęcie do magazynu na podstawie dowodu księgowego Pz
A. Dt. Towary 1400 Ct Rozliczenie zakupu 1400
b. Dt rozliczenie zakupu 1400 Ct Towary 1400
C. Dt towary 1200 Ct Rozlicznie zakupu 1200
D. Dt Rozliczenie zakupu 1200 Ct Towary 1200
25. Dokonując kompesaty niedoboru składników majątkowych nadwyżką stsuje się zasadę
A. niższej ceny i większej ilości
B. wyższej ceny i większej ilości
C. niższej ceny i mniejszej ilości
D. wyższej ceny i mniejszej ilości
26 W wyniku inwentaryzacji ujawniono niedobór towarów w magazynie powstały w wyniku pożaru. Stwierdzenie niedoboru towarów należy zaewidencjonować na kontach księgowych
A. Dt. Towary Ct Straty nadzwyczajne
B. Dt. Rozliczenie niedoborów Ct Towary
C. Dt Zyski nadzwyczajne Ct Rozliczenie niedoborów
D. Dt Pozostałe rozrachunki z pracownikami Ct Towary
27. Na podstawie danych zawartych w tabeli ustal ile wyniesie wynik finansowy brutto w przedsiębiorstwie handlowym
A.13 500
B.14 500
C.15 000
D.22 900
28. Przedsiębiorstwo osiągnęło zysk na sprzedazy w wysokości 80000 Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 7 000, pozostałe koszty operacyjne 9 000 przychody finansowe 4 000 Wysokość zysku na działaności gospodarczej wyniesie
A. 58 000
B. 60 000
C.62 000
D. 67 000
29. Przedsiębiorstwo handlowe osiągnęło zysk z działalności operacyjnej w wysokości 42000 zł Koszty finansowe wyniosły 5 000zł a straty nadzwyczajne 3400 zł Podatek dochodowy od osób prawnych który musi zapłacić przedsiębosrstwo wynosi:
A. 6 384
B. 7 728
C. 33 600
D. 37 000
30. Przychody z działalności operacyjnej nie obejmują przychodów
A. ze sprzedaży towarów
B. ze srzedaży aktywów finansowych
B ze sprzedaży prduktów
D. ze sprzedaży zbędnych środków trwałych
31 Wykres przedastawia wyniki badania marketingowego przeprowadzonego wśród klientów sklepu internetowego. Z przeprowadzonych badań wynika, że największa grupa klientów przegląda ofertę sklepu
A. klika razyw tygodniu
b raz w miesiącu
C. kilka razy w miesiącu
D. rzadziej niż raz w miesiącu
32 Na podstawie danych zawartych w tabeli okreś dla jakiego produktu należy sie spodziewać największego przyrostu popytu w lipcu 2012 r. w porównaniu z lipcem 2011 r.
A. Foteli
B. krzeseł
C. Stołów
D. Ław
33. Interpretacja wybraneg wskaźnika przedstawia się anstępująco: W roku 2011 wskaźnik wyniósł 19,32 co oznacza, że zapas towarów odnowiano w jednostce około 19 razy. Interpretacja dotyczy wskaxnika
A. rotacji zapasów w dniach
B. rotacji zapasów w razach
C. płynności szybkiej
D. płynności bieżącej
34.W tabeli zaprezentowano wskaźniki struktury majątku poszczególnych firm. Która z wymienionych firm ma odpowiednią dla przedsiębiorstwa hanlowego strukturę majątku?
A ETTA
B SIGMA
C MEGA
D MINI
35. Spółka akcyjna przeznaczyła zysk na wypłątę dywidendy w wysokości 80 000 złotych Dywidendę wypłaca się proporcjonalnie do wyskości udziałów. Udziałowiec pierwszy posiada 10% udziałów, udziałowiec drugi 30 % udziałów, udziałowiec trzeci 20% udziałow, udziałowiec czwarty 40 % udziałów. Kwoty wypłaconych dywidend poszczególnym udziałowcom są następująca
A 8 000zł, 32 000 zł, 24 000 zł, 16 000zł
B 24 000 zł, 32 000 zł, 16 000zł, 8 000 zł
C.32 000 zł, 16 000 zł, 24 000 zł, 8 000zł
D. 8 000 zł, 24 000zł, 16 000 zł, 32 000zł
36 Pożyczkę 3000 zł spłacono jednorazowo po 12 miesiącach kwotą 3 180. Roczna stopa procentowa wyniosła
A 2%
B 6%
C 20 %
D 24 %
37 Hurtowania Bata sp. z o.o. posiada w magazynie 48 szt. ręczników bawełnianych po 15,00 zł/ szt. Dnia 5 czerwca 2011 r. przyjęła do magazynu na podstawie dowodu Pz dostawę ręczników. Stan zapasu ręczników na dzień 6,06,2011 r wynosi
A 8 szt
B 40 szt
C 48 szt.
D 88 szt.
38 NA podstawie zamieszczonego paragonu fiskalnego kwota podatku VAT do zapłacenia za zakupione towary wynosi
A 5,75
B 6,03
C 7,27
D 30,75
39 Najlepszą dla konsumentów formą sprzedaży owoców cytrusowych jest sprzedaż
A obwoźna
B wysyłkowa
C preselekcyjna
D samoobsługowa
40. Zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego, sklepy o powierzchni sprzedażowej od 2 500 m2, prowadzące sprzedaz głównie w systemie samoobsługowym, oferujące szeroki asortyment artykułów żywnościowych i nieżywnościowych częstego zakupu, zwylke z parkingiem samochodowym to
A domy handlowe
B hipermarkety
C domy towarowe
D megasamy
41 Przy sprzedaży artykułów żywnościowych i nieżywnościowych dla klientów rozproszonych na terenach wiejskich, najlepiej zastosować
A handel obwoźny
B handel uliczny
C handel tradycyjny
D samoobsługę
42. Największy udział w sprzedazy ogółem został osiągnięty w przypadku
A kuchni gazowej
B zamrażarek
C pralek
D lodówek
43. Jednostka handlowa planująca wielkości zakupu stosuje przedstawiony wzóe
Za=Sp+U+Zk-Zp
gdzie Za-zakup
Sp-sprzedaż
U-niedobory
Zk-zapas końcowy
Zp-zapas początkowy
Jezlei planowana wielkość zakupu wynosi 50 300 zł, planowany zapas początkowy 200 zł planowany zapas końcowy 250 zł, planowane niedobory 20 zł, to planowana wielkość sprzedaży wyniesie
A 50 230
B 50 300
C 50 500
D 50 770
44. Przeciętny ser podpuszkowy zawiera około 33% wody, 31 % tłuszczu, 334 % białek łącznie z produktami ich degradacji. Serem podpuszczkowym jest ser oznaczony literą
A
B
C
D
45. Fakturę VAT za szkolenie BHP pracowników zapłaci
A Państwowa Inspekcja Pracy
B Urząd Pracy
C pracownik
D pracodawca
46 Do podstawowych obowiązków każdego pracownika w zakresie BHP nalezy
A. przestrzeganie przepisów i zasad BHP
B zaopatrzenie się w sprzęt ochrony osobistej
C opracowanie planów poprawy stanu BHP
D organizacja planów postępowania w sytuacji zagrożenia życia
47 Fa VAT dokumentujące sprzedaz towarów należy przechowywać
A do dnia badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta
B do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok
C przez 5 lat, liczą od końca roku, w którym przypadł termin zapłaty podatku
D trwale
48. Brak odpowiedniego oświetlenia przy pracy przy komputerze może spowodować
A bóle szyi
B bóle kręgosłupa
C kłopoty ze wzrokiem
D cierpnięcie nóg
49 W tradycyjnej formie sprzedaży w zasięgu ręki sprzedawcy powinny znajdować się towary
A najmniejsze
B najdroższe
C szybko psujące się
D najczęściej kupowane przez klientów
50. Udrożniając drogi oddechowe poszkodowanego nalezy
A usunąć ciało obce z jamy ustnej i odgiąć głowę do tyłu
B przygiąć głowe do mostka
C przyłożyć chustkę do ust
D uciskać mostek poszkodowanego

[ Dodano: Pon 18 Cze, 2012 18:53 ]
Odpowiedzi których jestem pewien
1. D
5. A
8. B
10. A
11. B
12. B
13. A
14. D
15. A
16. A
17. B
18. D
19. D
20. B
22. B
25. C
26. A
28. C
29. A
31. C
32. D
33. B
35. D
36. B
37. D
38. B
42. D
43. A
44. C
45. D
46. A
48. C
50. A

 
     

Gość

Wysłany: Pon 18 Cze, 2012 20:33   

Ja większość odpowiedzi mam tak samo :)

 
     

Gość

Wysłany: Wto 19 Cze, 2012 09:03   

Pisał może ktoś już z was egzamin praktyczny w zawodzie Technik Handlowiec?
 
     

Gość

  Wysłany: Wto 19 Cze, 2012 11:31   egzamin zawodowy teoretyczny handlowiec

nie zgadzam się z tobą w pytaniu 15, 49, 45.

[ Dodano: Wto 19 Cze, 2012 11:38 ]
np. w sklepie z tradycyjną obsługą , w zasięgu ręki sprzedawcy powinny znajdować się rzeczy najczęściej kupowane przez klientów a nie psujące się. Tak ja uważam. :shock:
 
     

Gość

Wysłany: Wto 19 Cze, 2012 12:02   

piecka1992 napisał/a:
Pisał może ktoś już z was egzamin praktyczny w zawodzie Technik Handlowiec?

Chyba wszyscy razem piszą, jutro o godzinie 9. Nieprawdaż? ;)

[ Dodano: Wto 19 Cze, 2012 12:09 ]
Pytanie 45 na 100% odpowiedź D, a 15 A.

2A
4C
Szubienic nigdy nie kumałam, więc chybił trafił było :)
51. C
52. B
53. B
54. D
55. B
56. D
57. C
58. D
59. D
60. ?
61. ?
62. B
63. D
64. ?
65. D
66. D
67. B?
68. B
69. D
70. D
Nie mam mocnych, musiałam zdać. Ciekawe co na jutro wymyślili :-/
 
     

Ciekawa


Imiê: Ciekawa
Typ szko³y: fajny
Profil szko³y: ciekawy
Do³±czy³: dawno
Posty: 99
Sk±d: daleko

Wysłany:    


Testy teoretyczne CZERWIEC 2014 z rozwi±zaniami s± na stronie - sprawdz swój wynik egzaminu
www.testy.egzaminzawodowy.info

Arkusze praktyczne i przyk³adowe rozwi±zania zadañ s± na stronie
www.egzaminzawodowy.info

 
 

Gość

Wysłany: Wto 19 Cze, 2012 12:26   

Witam ma ktoś może zadania praktyczne wraz z rozwiązaniami? proszę o pomoc :)
 
     

Gość

Wysłany: Wto 19 Cze, 2012 12:45   

dorota0903, próbne i z eszłych lat? Na tym forum są różne zadania zrozwiązaniami: http://www.egzaminzawodow...php?rowstart=10
 
     

Gość

Wysłany: Wto 19 Cze, 2012 12:50   

napewno są takie odpowiedzi jak piszecie? ;-)

[ Dodano: Wto 19 Cze, 2012 12:54 ]
gdzie będą oficjalnie odpowiedzi? na cke?
jak będziecie mieli dostęp do odpowiedzi to dajcie znać;)
 
     

Gość

Wysłany: Wto 19 Cze, 2012 13:00   technik handlowiec 2012

witajcie ja sobie pobrałam egzamin ze stycznia 2012
 
     

Gość

Wysłany: Wto 19 Cze, 2012 13:35   Re: egzamin zawodowy teoretyczny handlowiec

monisia19xx napisał/a:
nie zgadzam się z tobą w pytaniu 15, 49, 45.

[ Dodano: Wto 19 Cze, 2012 11:38 ]
np. w sklepie z tradycyjną obsługą , w zasięgu ręki sprzedawcy powinny znajdować się rzeczy najczęściej kupowane przez klientów a nie psujące się. Tak ja uważam. :shock:Ale ja nie podawałem odpowiedzi do zadania 49
 
     

Gość

Wysłany: Wto 19 Cze, 2012 14:18   

czesc 1 T. handlowiec:
1. C
2. A (?)
3. B(?)
4. C
5.A
6.B
7.?
8.B
9.?
10.A
11.B
12. ?
13 A
14 D
15 A
16 A
17 B
18 D
19 D
20 B
22 B?
26 A
28 C
31 C
32 D
33 B
35 D
36 B
37 D
38 B
39 D
42 D
43 A
44 C
45 D
46 A
47 C
48 C
50 A
 
     

Gość

Wysłany: Wto 19 Cze, 2012 14:22   Re: technik handlowiec 2012

alexs90 napisał/a:
witajcie ja sobie pobrałam egzamin ze stycznia 2012


Możesz mi podać jaki jest tam dokument po angielsku (w języku obcym)?
 
     

Gość

Wysłany: Wto 19 Cze, 2012 17:29   

Mam nadzieję, że pismo w j. obcym nie będzie zbyt skomplikowane i że dużo punktów na tym nie poleci :)
 
     

Gość

Wysłany: Wto 19 Cze, 2012 21:08   

czy może ktoś podać treść pytań i odpowiedzi do wyboru od 51 do 70? Podobno można było wziąć ze sobą arkusze z pytaniami lecz nam ich nie oddawali...

Z góry dzięki
 
     

Gość

Wysłany: Wto 19 Cze, 2012 23:15   

pisal ktos dzis egzamin praktyczny?

[ Dodano: Wto 19 Cze, 2012 23:16 ]
pisal ktos dzis egzamin praktyczny??
 
     

Ciekawa 


Imię: Ciekawa
Typ szkoły: fajny
Profil szkoły: ciekawy
Dołączył: dawno
Posty: 99
Skąd: dalekoWyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

 Copyright 2008 FORUM EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z forum oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności || Kwalifikacje w zawodzie
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group template created by szpak  - mangi